wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.FLORES24.EU
(obowiązuje od 25 maja 2022 roku)

„Bezpieczny Sklep”

Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.FLORES24.EU jest
Grzegorz Pałys wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FHUP Flores Grzegorz Pałys wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności
oraz adres do doręczeń: Jawornik Polski 35 , 37-232 Jawornik Polski , NIP: 7941238329, 
adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@flores24.eu, zwany dalej
"Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję
pełni…………………………………………………
3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.flores24.eu
§ 2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym,
marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie
tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w
tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane
również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania
telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10
ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku
profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane
operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą
przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe
przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do
czasu odwołania zgody.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych
jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości zamówienia produktów w sklepie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile
użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania
będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy
lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail
na adres: biuro@flores24.eu
§ 4
PLIKI "COOKIES"

1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień
przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W
plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w
szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz
„analityczne”.
1.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
1.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas
określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
1.3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w
zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies”
gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z
jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy
na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy,
lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
2. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu Sklepu www.rufcio.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.
4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2022 roku.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu